Privacy policy

Privacy policy

Уебсайтът www.mychoice.bg (наричан за краткост по-долу „онлайн магазин“, „MyChoice catering„, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ. Уебсайтът е собственост и се управлява физически от служители на „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, ЕИК 831524037, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А.

„ЕВРОПА – ВН“ЕООД гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички клиенти, посетители и ползватели на уебсайт www.mychoice.bg .

Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме и изобщо използваме в дейността си Вашата лични данни.

Вашите лични данни се управляват от „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, ЕИК 831524037, с адрес: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“14А, което е администратор на лични данни и като такъв е регистрирано по реда, който е бил предвиден, в Комисия за защита на личните данни. Като администратор на лични данни „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД спазва всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство свързано със защита на лични данни.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика, както и като се свържете с назначеното от нас длъжностно лице на адрес: zashtitanalichidanni@ff-bg.net

We use technologies such as cookies to personalise the website, for user rating systems, etc.